Introducció

El CIM i el No fem el CIM

Al 2003 es redacta el projecte per a la implantació d'un Centre Integral de Mercaderies (CIM) al Penedès, amb una projecció de 220 Ha. entre els municipis de Banyeres del Penedès, l ́Arboç, Sant Jaume dels Domenys.

Havia de ser un centre d'intercanvi modal de distribució de les mercaderies procedents dels ports de Barcelona i Tarragona, les quals hi arribarien per mitjà el corredor ferroviari de mercaderies del Mediterrani i es distribuirien per carretera. Aquest projecte ha quedat sense pes per l ́absència d ́aquesta futura infraestructura degut a la petició per part del govern espanyol de que el corredor passi per Madrid, i que ha estat recentment aprovada per la Unió Europea.

L'impacte ambiental que generaria degut a l'elevat transit de camions, la precarietat i baixa qualitat dels llocs de treball -emmagatzematge logístic altament robotitzat-, la imposició i l'impacte paisatgístic d'una activitat aliena a l'estructura econòmica del Penedès, arrelada a la vitivinicultura, va despertar una forta oposició en la societat civil del Penedès creant la plataforma ciutadana "NoFemelCIM" que ha mantingut a ratlla, durant 15 anys, el, ara anomenat, Logis Penedès.

Un resum de la realitat actual

El projecte es recolzava amb els plans expansionistes d'infraestructures viaries del segle passat.

Les successives crisis econòmiques, les decisions de Madrid respecte a les desinversions sobre el corredor -que definitivament es redirigeix pel centre peninsular- i la intensa participació ciutadana reivindicant una planificació integral -no sectorial- i harmònica amb el territori, on s'incorporés el valor del paisatge, la cultura i l'economia pròpia, han transformat el concepte de la planificació territorial que, malauradament, des de l'Administració, encara segueix ancorada en el passat desenvolupista.

Les successives implantacions industrials grans -Cristalera Española i IDIADA- anunciades com a salvadores del territori no han fet més que agreujar la crisi i augmentar l'atur, cosa que també faria la implantació logística, donada la seva dependència directa dels vaivens de l'economia global i del desarrelament de la realitat territorial.

La Vegueria Penedès: L'oportunitat d'un model del segle XXI

A les portes de la redacció del Pla Territorial de la Vegueria Penedès seria una oportunitat d'or per abordar el model territorial adient, no tant sols del Penedès, sinó del conjunt de les àrees metropolitanes d'on forma part.

El paper que aquest territori pot jugar davant de la concentració urbana de les dues metròpolis com a agroregió de subministra alimentari km0 i ecològic, arrel de la seva vocació vitivinícola, així com la necessitat urgent d'una revisió del planejament infraestructural viari i ferroviari que no impacti sobre els nuclis metropolitans, farien necessari concentrar els esforços en la resolució òptima d'aquest pla abans no es construeixin implantacions logístiques absurdes que impedeixin una òptima planificació territorial a gran escala.

Es per això que demanem un canvi de rumb en la direcció de la Generalitat respecte a la situació crítica del territori de la Vegueria Penedès i, concretament, treballar intensament en la recerca d'un model territorial òptim per al futur metropolità de Catalunya.

A l'Arboç, a 1 d ́Abril de 2019 Plataforma No Fem el CIM