RAP salut i mediambient

Extracte de l ́INFORME ELABORAT PEL"CENTRE D ́ANÀLISI I PROGRAMES SANITARIS" datat a Barcelona, setembre de 2010, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, departament de Vicepresidència.

Contaminació atmosfèrica

El deteriorament de la qualitat de l'aire sigui per causes antropogèniques o naturals té efectes negatius

sobre la salut humana i els ecosistemes i a escala global contribueix al canvi climàtic

Les causes antropogèniques són les que avui tenen més efectes negatius, havent anat en augment en

les darreres dècades. Aporten a l'atmosfera contaminants com: CO2, CO, SO2, NO, NO2, O3troposfèric (com contaminant secundari), NH3, H2S, partícules de mides i composició molt diversa (metalls, compostos inorgànics, compostos orgànics persistents, compostos orgànics volàtils) essent la mida de les partícules el que les fa més o menys perjudicials, essent les més perilloses les de mida respirable < 10 μg (PM10) i sobretot les fines < 2,5μg (PM 2,5) i molt fines < 1 μg-(PM1).

Els principals contaminants de l'atmosfera avui a les grans ciutats europees són les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) i els òxids de nitrogen (NO2) tots ells fonamentalment derivats d'emissions del trànsit rodat i les activitats industrials i de serveis. Les ciutats escandinaves presenten nivells inferiors de PM10 de l'ordre de 20 a 25μgr/m , a ciutats com a Berlín, Londres o Amsterdam els nivells són de 30 a 35 μgr/m mentre que a Madrid i Barcelona els nivells van de 35 a 50 μgr/m (el límit establert per la directiva Europea es de màxim 40 μgr/m ) Mentre que els límits recomanats per la Organització Mundial per la Salut com a no perjudicials són de < de 20 μg/m

Els estudis epidemiològics més actuals sobre els efectes aguts de la contaminació atmosfèrica sobre la salut ens mostren unes relacions inequívoques i que cada cop es coneix més la seva importància.

Es produeix un increment significatiu de la mortalitat, el mateix dia i en dies successius, atribuïble a augments de les concentracions de partícules en suspensió menors de 10 μm. Les concentracions d'ozó , sobre tot a l'estiu, també tenen aquest efecte agut mentre que d'altres contaminants com el SO2, NO2, CO, metalls i altres, tindrien sobre tot efectes en patologia crònica

La patologia més freqüent que causa aquesta mortalitat és la respiratòria i cardiovascular.

Actualment s'estudien les causes biològiques fisiopatològiques i toxicològiques d'aquesta constatació epidemiològica, sobre tot el paper de les partícules de mida més petita, partícules fines menors de 2,5 μm i de 1μg. que passen a la sang a nivell dels alvèols pulmonars i són causa d'episodis aguts cardiovasculars (desencadenant inclús infarts de miocardi) i d'altres patologies (respiratòries, càncers, trastorns immunològics, diabetis, trastorns de creixement i cerebrals en criatures i d'altres ) . També s'ha investigat i avui ja es té suficient coneixement científic per dir que concentracions menors de contaminants però més sostingudes produeixen disminució de la funció pulmonar i patologies cròniques, essent els més vulnerables els nens, els malalts amb patologies ja existents i les persones fumadores, patologies com malaltia pulmonar obstructiva crònica i insuficiència cardíaca, essent a més llarg termini també causa de mortalitat per aquestes causes.

Sembla que molts del efectes adversos per la salut que causen les partícules podrien ser associats a l'estrès oxidatiu que provoca inflamacions a les vies respiratòries altes, els pulmons i el sistema cardiovascular.

Està demostrat que les zones amb més intensitat de trànsit són les zones amb més estrès oxidatiu cel·lular.

Cal recordar que una de les principals fonts d'emissions a l'atmosfera de contaminants a les àrees metropolitanes i grans ciutats de casa nostra, és el trànsit (privat, públic, de transport de mercaderies, etc). Es considera que aquest factor produeix molts més morts i més patologia per causa de la contaminació que per causa dels accidents.

Exposició, riscos per a la salut i Legislació (atmosfera)

Pel que fa a la pol·lució atmosfèrica, tot i que la incidència de les malalties infantils atribuïbles a malalties respiratòries s'ha reduït significativament en la majoria de països de la regió Europa de l'OMS, aquesta encara representa el 12% de la mortalitat infantil en general. L'asma i les al·lèrgies afecten entre el 5 i el 25% dels nens de 13-14 anys, són una causa important de malalties infantils cada vegada més creixent.

La contaminació de l'aire -especialment les partícules fines (PM) - exacerba els símptomes d'asma, segons estudis recents, i contribueix a la incidència de la malaltia. En aquest informe, l'OMS afirma que hi ha quantitats significatives de partícules fines que són generades per les activitats humanes. Els emissors principals són el sector industrial, el sector residencial i el sector transport. Les partícules fines poden viatjar llargues distàncies, fet que demostra el seu impacte lluny de la seva font d'origen. Els nens petits, inclosos els fetus són especialment sensibles als contaminants de l'aire.

L'exposició a llarg termini a les partícules fines s'associa amb el risc d'efectes crònics sobre la salut infantil (trastorns en el desenvolupament de la funció respiratòria pulmonar) així com amb un augment en la incidència d'efectes aguts (empitjorament de l'asma especialment). Els adults també es veuen afectats: les hospitalitzacions i la mortalitat en són els tristos esdeveniments que en resulten, així com la reducció de l'esperança de vida a l'exposició crònica a les PM

.

La contaminació física del medi i la salut: el soroll

El soroll

Percebem els sons a través de l'aparell auditiu i quan aquests són d'una determinada intensitat, durada, tonalitat o variabilitat en el temps, que pot ser molesta o perjudicial, l'anomenem Soroll.

La contaminació acústica pot arribar a ser un problema de qualitat de vida i de salut important, sobretot per que no és invisible, en aquest cas audible, com els altres tipus de contaminació (atmosfèrica, química, radiacions, etc. que són invisibles) el que fa que es produeixin moltes molèsties, queixes i denúncies per causa del soroll.

Aquesta contaminació produeix diversos efectes sobre la salut, la qualitat de vida i les activitats diàries. Els sorolls nocturns que dificulten o impedeixen dormir produeixen fatiga i disminució del rendiment físic i psíquic. El soroll produeixen també efectes psicològics i socials: nerviosisme, irritabilitat, augment de la violència, fatiga. Efectes sobre la salut física: elevació de la pressió arterial, acceleració del ritme cardíac i respiratori, descàrregues hormonals en sang, tensió i contractures musculars, hipoacúsia i sordesa.

Les fonts principals de soroll es donen fonamentalment en zones urbanes i vies de comunicació, degudes al trànsit, la construcció, les activitats industrials, de servei i de oci, junt a les vivendes i en el medi laboral.

Principi de cautela o de precaució i responsabilitat ambiental.

El problema de pronòstic del principi de cautela, situa el risc potencial en el temps. Només el pas del temps, dirà si aquest risc potencial, és un risc cert. Normativament, és difícil pronunciar avui sobre els riscos potencials a nivell ambiental i de salut, no obstant, és equivocat pensar que els científics tenen sempre una resposta a totes les nostres preguntes. De fet, ells no tenen sempre prou informació, ni la que tenen la enfoquen amb la distància que haurien. No sempre poden donar prova garantida amb un 100% de certesa sobre els possibles efectes.

El rol dels polítics és el de considerar aquestes incerteses, a fi de prendre les decisions tenint en compte els diferents informes científics. Aquests informes haurien de ser elaborats per comitès d'experts, amb una total independència.

Malauradament, el compliment d'aquesta exigència, no sempre s'ha pogut demostrar. Hauria de garantir, primer, la independència de l'expert respecte al poder polític en la tendència a minimitzar els riscos, i segon, la independència de l'expert vis à vis el poder econòmic. La decisió de cautela suposaria l'excepció d'exigir transparència, pluralitat i contradictorietat, davant la regla de la natural opacitat de l'expert, en el seu procediment d'estudi.

...El principi de cautela juridifica l'actitud ètica de cautela-dimensió filosòfica i moral-, en les relacions de les persones amb el medi ambient. ...El principi de cautela exigeix que les mesures siguin

proporcionals, no discriminatòries, transparents, coherents, i que compten amb informació científica detallada, amb altres dades objectives.

Informació, participació i implicació ciutadana en les decisions sobre medi ambient sostenible i salut

Cal entrar plenament en la cultura de la consulta i el debat públic, sense por, abans ja de l'aprovació de plans projectes o l'aplicació de mesures amb repercussió ambiental i sobre la salut, per part de l'administració pública o de les empreses privades

En els períodes legals i preceptius d'informació pública de plans o projectes, l'administració, com a representant dels interessos majoritaris dels ciutadans, ha de prendre una actitud i accions més pro actives, informant al públic dels pros i contres de les mesures a prendre, propiciant el debat i fomentant els mecanismes de participació democràtica directe si es precís.

Calen campanyes i sistemes d'informació àgils i coneguts, referèndums i altres mesures d'informació transparent, sensibilització i implicació del ciutadà en els temes de medi ambient sostenible i salut

En la recerca sobre medi i salut caldria preguntar al ciutadà quins són els temes que el preocupen i/o que creu prioritaris per investigar, això es pot fer mitjançant Consells consultors de ciutadans i organitzacions implicades en el tema, o inclús mitjançant enquestes públiques com hi ha exemples en altres països.

Cal dotar de mitjans als ciutadans i a les seves organitzacions per poder dur a terme aquesta tasca d'informació, sensibilització i participació en aquests temes.

Mesures de reducció de la contaminació atmosfèrica.

És necessari destinar esforços i recursos a les mesures preventives. Aquestes, al seu torn, suposen una reducció de la despesa econòmica tant a nivell sanitari com per l'estalvi de mesures més costoses que s'haurien d'aplicar en el futur.

La causa principal de la contaminació de l'aire és el trànsit (privat, mercaderies, transport urbà)Planificació i Organització urbanística, de la mobilitat i el transport

Planificar l'urbanisme pensant en la disminució i pacificació del trànsit de vehicles,

Per mes informació veieu el informe complert a:

https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=77df4f4a-4d4d-4135-a32f-c044b9611831&groupId=7294824


Medi Ambient

Es sabut que una infraestructura d ́aquesta envergadura te un impacte mediambiental enorme, tan en la població humana resident, en aquest cas principalment el poble de Banyeres; com al ecosistema del conreu de la vinya existent a dia d ́avui.

En relació a les persones l ́impacte mes sever serà, sens dubte, la contaminació atmosfèrica. Derivada per el gran volum de transport implicat en un polígon logístic com el previst.

El moviment estimat d ́entre 15 i 30 mil camions diaris, sense comptar els petits moviments locals en vehicles particulars, significa un nuvol de partícules en suspensió altament nocives per l ́ésser humà. Partícules que acaben precipitant al terra i passen després a traves dels aliments als essers humans.

Tanmateix, el consum d ́aigua es dispararia , i molt possiblement el ja famós aqüífer sobreexplotat Banyeres-Santa Oliva quedaria totalment esgotat en poc temps. Tot afectant la forma de vida de la Plana Baixpenedesenca a nivell agrícola i natural.

Aquesta aigua, convertida en residual, s ́hauria de tractar en una nova depuradora.
Ja tenim l ́experiència negativa en el veí polígon del Foix, que aboca, després de depurar les aigües, a la Riera de Marmellar. S'hi troben constants episodis d ́abocaments no tractats que malmeten al medi natural d ́aquesta riera, degradant-la a pur clavegueram, per la desídia e interessos econòmics de l ́administració.
Una nova depuradora agreujaria encara mes el impacte mediambiental del sistema fluvial.

La zona del futur polígon te un alt valor ecològic dins de les especies animals arrelades al ecosistema de la vinya. Com a distintiu de qualitat del bon estat natural d ́aquest territori tenim present una especie paraigua que corrobora la importància natural d ́aquest espai. Ni mes ni menys que estem parlant de l ́àrea de campeig i cacera molt important de l ́àguila cuabarrada, especie catalogada com en perill a Catalunya i vulnerable al estat espanyol; i que la parella resident al Paratge Natural del Parc del Foix utilitza assíduament.